AI ECO

26.2.1989 - 2.1.2002

"Ája" byla zakladatelkou chovu


 PARYS Intermops  ILJA
 v. Geschas Tempel
 AMIGO
 v.Geschas Tempel
 ANNEBILL
 v. Okertal
 FRUZIA Slawora  RENNI
 v. Ribbeck
 INKA
 Sing
 CETHY Hypo  ENDRU v. Kugelblitz  CHICKO
 v. Bettelorn
 AIMEE
 v. Kugelblitz
 ADDA Duha  UMAX
 Poni Vilania
 BRUSSIANNA
 z Janiny chaty

IN MEMORIAM     NOVINKY